Oinarri arautzaileak aldaketa

Digitalizadoreak | Kit Digitala
Barra | Kit Digitala

3. artikulua - Eremu materiala

 1. Laguntza horiek erabili ahal izango dira onuradunak jada hartutakoak ordezteko helburua duten digitalizazio-irtenbideak hartzeko, betiere hobekuntza funtzionala badakarte.

  Hobekuntza funtzional hori egongo da honako inguruabar hauek gertatzen direnean:

   • Digitalizazio-irtenbidea erabat berria izatea eta dagokion kategoriaren gutxieneko baldintza guztiak betetzea, oinarri arautzaileen IV. eranskinaren arabera.

   • eta ordezkatu beharreko konponbideak ez betetzea dagokion digitalizazio-soluzioaren kategoria berean eskatzen diren gutxieneko baldintzetako bat.

  Eta ez da hobekuntza funtzionalik egongo.

   • Dauden zerbitzu eta funtzionalitateak garatzea, aurreratzea, areagotzea edo aberastea.

   • hornitzaileak software-bertsioak eguneratzea, hau da, hornitzaileak lehendik dagoen bertsio baten gainean argitaratzea.

   • Upgradeak edo bertsioak hobetzea.

Itzuli

5. Artikulua - Programaren helburua

Programaren helburua da enpresa txikien, mikroenpresen eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonen lehiakortasuna eta heldutasun digitalaren maila hobetzea, IV. eranskinean deskribatutako kategoria hauetan digitalizazio-soluzioak hartuta: webgunea eta Interneteko oinarrizko presentzia, merkataritza elektronikoa, gizarte-sareen kudeaketa, bezeroen kudeaketa, business enpresa eta autoenpleguko faktura aurreratua, marketing-elektronika eta -kudeaketa.

Itzuli

7. Artikulua - Onuradunak

 1. Laguntza hauek jaso ahal izango dituzte enpresa txikiek, mikroenpresek eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonek, baldin eta zerga-egoitza Espainiako lurraldean badute.

  Honako hauek izan daitezke agindu honen babesean egindako deialdien onuradun, betiere kasu bakoitzean eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte:

  1. Enpresa txikiak, mikroenpresak eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonak, baldin eta egoitza fiskala Espainiako lurraldean badute.

  2. Merkataritza-xedea duten sozietate zibilak, sozietate zibil profesionalak eta jarduera ekonomiko bat gauzatzen duten titulartasun partekatuko nekazaritza-ustiategiak, betiere haien zerga-egoitza Espainiako lurraldean badago.

 2. Horretarako, onuradunen segmentu hauek ezartzen dira, langile-kopuruaren eta enpresa-kategoriaren arabera, Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren definizioarekin bat etorriz (erregelamendu horren bidez, laguntza-kategoria jakin batzuk barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz, eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonak hartzen ditu barnean):

  1. I. segmentua: 10 eta 50 langile bitarteko enpresa txikiak.

  2. II. segmentua: Enpresa txikiak edo 3 langiletik 10era bitarteko mikroenpresak.

  3. III. segmentua: 0 eta 3 langile bitarteko enpresa txikiak edo mikroenpresak.

  I., II. eta III. segmentuetako enplegatu-kopurua kalkulatzeko, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean eta Langile Autonomoen Araubide Berezian dauden langileen datuak hartuko dira kontuan, edo Zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bitarteko erabiliz, eskaera aurkezteko unean.

 3. Deialdietan zehaztuko da dagokion dirulaguntza publikoa eskatu ahal izango duten onuradunen segmentua edo segmentuak.

 4. Ezin izango dira onuradun izan agindu honen 10. artikuluaren arabera agente digitalizatzaile atxikiak diren pertsona fisiko edo juridikoak, ez eta agente horiek digitalizazio-soluzioak osorik edo zati batean emateko kontratatzen edo azpikontratatzen dituztenak ere.

  Ezingo dira onuradun izan:

  1. Aldi baterako enpresa-elkarteak (ABEE), ez agindu honen 10. artikuluaren arabera Agente Digitalizatzaile Atxikiak diren pertsona fisiko edo juridikoak, ez eta horiek osorik edo zati batean digitalizazio-irtenbideak emateko kontratatzen edo azpikontratatzen dituztenak ere.

  2. Autoenplegu-egoeran dauden pertsonak, baldin eta sozietateko autonomotzat hartzen badira, edo autonomo laguntzaileak, aplikatzekoa den araudian aurreikusitako moduan.

Itzuli

14. Artikulua - Erakunde laguntzaileen esku-hartzea

 1. Notariotzaren Kontseilu Nagusia ere erakunde laguntzailea izango da legezko ordezkarien ahalordetzeen kontrola behar duten zereginetarako, dagokion hitzarmenean itundutako moduan eta baldintzetan.

  Honako hauek ere izango dira erakunde laguntzaileak:

  1. Notariotzaren Kontseilu Nagusia, legezko ordezkarien ahalordetzeak kontrolatzea eskatzen duten lanetarako, dagokion hitzarmenean itundutako moduan eta baldintzetan.

  2. Espainiako Jabetzako, Merkataritzako eta Ondasun Higigarrietako Erregistratzaileen Elkargoa, Kit Digital Programako laguntzen eskatzaileen betekizun jakin batzuk egiaztatzeko beharrezkoak diren lanetarako, dagokion hitzarmenean itundutako moduan eta baldintzetan.

Itzuli

18. Artikulua - Laguntzen ezaugarri orokorrak

 1. Laguntza organo emailearen dagokion administrazio-ebazpenaren bidez emango da (oinarri hauen eta hurrengo deialdien ondorioetarako, «bonu digitala»), eta horren eraginkortasuna behar bezala justifikatu beharko da. Ikusi Segmentu Onuradunak.

  Era berean, hauek dira gehieneko laguntza-zenbatekoak, digitalizazio-soluzioen kategoriaren eta segmentuaren arabera: Ikusi Laguntza zenbatekoak

Itzuli

19. Artikulua - Laguntza jaso dezaketen kontzeptuak

 1. Horrez gain, ez dira diruz lagunduko honako gastu-tipologia hauek:

  1. Hardwareak. Dena den, digitalizazio-soluzio baten parte gisa, diruz lagundu ahal izango dira erabileragatiko ordainketa-modalitatean sartzen diren gailuak, baldin eta gailu horiek hornitzea ezinbestekoa bada kontratatutako soluzioa emateko, eta ezingo dira erabili soluzio hori ematea ez den beste helburu batzuetarako.

Itzuli

20. Artikulua - Finantzaketa eta laguntzaren gehieneko intentsitatea

Digitalizazio-soluzio bakoitzari aplikatu beharreko azken laguntzaren zenbatekoa honako zenbateko hauetatik txikiena izango da:

 1. Aurretik formalizatutako digitalizazio-soluzioak emateko akordioei lotuta ez dagoen dirulaguntzaren zenbatekoa.

Itzuli

22. Artikulua - Diruz lagundutako jarduera gauzatzea

 1. Agente Digitalizatzaile Atxikiak bi fasetan emango ditu digitalizazio-soluzioak:

  1. Lehenengo fasea, gehienez ere hiru (3) hilabetekoa. Fase honen hasiera markatzen duen mugarria Digitalizazio Soluzioak Emateko Akordioa baliozkotzea da, 30. artikuluaren arabera. Fase horretan instalatu beharko da, eta, hala badagokio, konponbidea garatu, bai eta Agente Digitalizatzaile Atxikiak igorritako egindako faktura ordaindu ere, onuradunaren aldez aurreko adostasunarekin, artikulu honen 3. apartatuan ezarritakoaren arabera.

Itzuli

23. Artikulua - Laguntzen ordainketa

 1. Horretarako, erakunde laguntzaileak, atxikitako agente digitalizatzaileek aurkeztutako justifikazio egokia egiaztatu ondoren, dagokion ordainketa-proposamena egingo dio organo emaileari, eta hark agente digitalizatzaile atxikiari ordainduko dio Digitalizazio Soluzioak Emateko Akordioari lotutako dirulaguntza, soluzioaren prestazio-fase bakoitzerako.

  Horretarako, erakunde laguntzaileak, Agente Digitalizatzaile Atxikiak onuradunaren izenean aurkeztutako justifikazioa badela eta nahikoa dela egiaztatu ondoren, dagokion ordainketa-proposamena egingo dio organo emaileari, eta horrek, Aurrekontuen Lege Orokorraren arabera, hiru hilabeteko epean ordainduko dio Digitalizatzaile Atxikiari, soluzioa emateko fase bakoitzerako Digitalizazio Soluzioak Emateko Akordioari lotutako dirulaguntza.

Itzuli

26. Artikulua - Eskabideak eta jakinarazpenak aurkezteko epea

 1. Eskabideak aurkezteko epea hiru (3) hilabetekoa izango da, dagokion deialdia argitaratzen denetik hasita, edo luzeagoa, deialdiak beste epe bat ezartzen badu, salbu eta dagokion deialdiak epe luzeagoa ezartzen badu, deialdi hori argitaratzen denetik edo, deialdia atzeratuz gero, horrek ondorioak dituen egunetik kontatzen hasita, agindu honen 28.10 artikuluan xedatutako moduan.

  Epe hori lehenago amaituko da, deialdiko aurrekontu-kreditua agortzen bada.

Itzuli

28. Artikulua - Prozedura ebaztea

 1. Eskabideak deialdia argitaratu eta gehienez ere sei (6) hilabeteko epean ebatzi eta jakinaraziko dira. Epea dagokion deialdia argitaratzen denetik aurrera hasiko da zenbatzen, salbu eta deialdiak berak ondorioak atzeratzea erabakitzen badu, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 25.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Itzuli

30. Artikulua - Digitalizazio-soluzioak emateko akordioak eta formalizatzeko prozedura

 1. Onuradunak, bere legezko ordezkariak edo 27.3 artikuluaren araberako borondatezko ordezkari batek eta Agente Digitalizatzaile Atxikiak elektronikoki sinatu beharko dute digitalizazio-soluzioak emateko akordio-proposamena, eta, horretarako, gaztelaniazko kopia bat ziurtatu beharko dute, deialdi bakoitzean zehazten den egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen formulario digital baten bidez (inprimaki hori Acelera pyme plataformatik eskuratu ahal izango da), eta bertan ezartzen diren baldintzak onartu beharko dituzte.

  Onuradunak, bere legezko ordezkariak edo 27.3 artikuluaren araberako borondatezko ordezkari batek eta Agente Digitalizatzaile Atxikiak elektronikoki sinatu beharko dute digitalizazio-soluzioak emateko akordio-proposamena, Administrazio Publikoarekiko harremanetan onartutako sinadura-bitartekoen bidez (ziurtagiri elektronikoaren bidez, Cl@ve iraunkorra edo Cl@ve PIN). Horretarako, gaztelaniazko kopia bat ziurtatu beharko dute, deialdi bakoitzean zehazten den egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen formulario digital baten bidez (inprimaki hori Acelera pyme plataformatik eskuratu ahal izango da), eta bertan ezartzen diren baldintzak onartu beharko dituzte. Arestian aurreikusitako sinadura-bideez gain, Digitalizazio Soluzioak Emateko Akordioaren sinadura eta kudeaketa elkargokide den administrazio-kudeatzaile batek sinatu ahal izango du, onuradunaren izenean izapide hori egiteko baimena eman ondoren, Administrazio Kudeatzaileen Elkargoen Kontseilu Nagusiaren plataformaren bidez sinatutako ordezkaritza-dokumentu elektronikoa sinatuz. Kasu horretan, dokumentu hori egiaztatzen duen kode elektronikoa jasoko du akordioak.

Itzuli

31. Artikulua - Diruz lagundutako jardueraren justifikazioa

 1. Justifikazioa aurkezteko gehieneko epea hiru (3) hilabetekoa izango da, soluzioa emateko fase bakoitza amaitzen denetik hasita, salbu eta deialdietan epe laburragoa ezartzen bada.

  Deialdietan epe laburragoa ezartzen ez bada, justifikazioa aurkezteko gehieneko epea honako hau izango da:

  1. Soluzioa emateko lehen faserako: sei (6) hilabete, Digitalizazio Soluzioak Emateko Akordioa baliozkotzen denetik.

  2. Soluzioa emateko bigarren faserako: hiru (3) hilabete, fase hau amaitzen denetik.

 1. Lehen faserako justifikazio-kontu sinplifikatuak memoria bat izango du, aurrez ezarritako formulario digitalarekin bat datorrena, eta honako dokumentazio hau jasoko du:

  1. Agente digitalizatzaile atxikiak egindako faktura eta faktura ordaindu dela egiaztatzen duen dokumentazioa. Onuradunak diruz lagundu ez den zenbatekoari dagokion faktura-zatia 31.4 artikuluan aurreikusitako justifikazio-epean ordaindu duela egiaztatu beharko da.

Itzuli

IV. ERANSKINA - Digitalizazio-soluzioen kategoriak

Laguntzaren zenbatekoak: Ikusi Laguntza zenbatekoak

I. segmentua
0 < 3 langile
0 < X1 < 3 langile

II. segmentua
3 < 9 langile
3 < X1 < 9 langile

III. segmentua
10 < 50 langile
10 < X1 < 50 langile

X izanik langile kopurua, abenduaren 29ko ETD/1498/2021 Aginduaren 7. artikuluan xedatutakoaren arabera.
 1. WEBGUNEA ETA INTERNETEKO PRESENTZIA

  Funtzionaltasunak eta zerbitzuak:

  • Domeinua: domeinu berriaren alta ETE onuradunarentzat, onuradunak aldez aurretik domeinurik ez badu, domeinu berriaren alta sartu beharko da onuradunarentzat, gutxienez hamabi hilabeteko epean. Domeinuaren titulartasuna ETEarena izango da oso-osorik..

  • Hizkuntza anitza: Hizkuntza anitzarako prestatutako web-orria, gaztelaniaz gain beste hizkuntza batera itzulia, onuradunak hala eskatuz gero.

 1. KUDEAKETA

  Funtzionaltasunak eta zerbitzuak:

  Soluzio horrek parametrizaziorako ordu kopuru bat barne hartzen du, merkaturatze-prozesuen berezitasunak definitzeko eta datuak kargatzeko. Ordu horiek honela zehazten dira 8.2 artikuluan definitutako enpresa-segmentu bakoitzerako:

  • I. segmentua (10-50 langile baino gutxiago): Parametrizazioko 60 ordu

  • II. segmentua (3-10 langile baino gutxiago):  Parametrizazioko 45 20 ordu

  • III. segmentua (0-3 langile baino gutxiago): Parametrizazioko 45 15 ordu

  Prozesu hori funtsezkoa da ondoren digitalizazio-soluzioa ezarri eta hedatzeko. Soluzio horrek, gutxienez, honako funtzionalitate eta zerbitzu hauek emango ditu:

  • Lan-prozesu eta -fluxuen digitalizazioa eta/edo automatizazioa: soluzioak honelako prozesuak digitalizatzeko eta/edo automatizatzeko aukera eman beharko du:

   • Fakturazioa: fakturazio-prozesuen automatizazioa, aurrekontuak, albaranak eta fakturak sortuz. Konponbide horiek Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 29.2.j) artikuluaren eskakizunetara eta hura garatzeko araudira egokituta egon beharko dute.

  Soluzio horizontala da ETEaren balio-kateko zenbait prozesu biltzen edo jasaten dituena. Soluzio bertikala da ETEaren balio-katearen barruan prozesu bakar bati eusten diona.

  Betetzea:

  Konponbideak aukera eman behar du onuradunak 1619/2012 Errege Dekretuaren fakturazio-betebeharrak arautzen dituen Erregelamendua eta aplikatu beharreko beste edozein araudi betetzen duela ziurtatzeko. Bereziki, fakturazio- eta kontabilitate-prozesuek, inbentarioek eta erosketek eta ordainketek erregistroen osotasuna, kontserbazioa, irisgarritasuna, irakurgarritasuna, trazabilitatea eta aldaezintasuna bermatu beharko dituzte, aplikatzekoa den araudiaren arabera.

  Prozesuak kudeatzeko soluzioaren kategorian, banakako modulu berriak sar daitezke. Banakako modulu berritzat hartzen da ETEaren balio-katearen azpiprozesu bakarra biltzen edo sostengatzen duena, lehendik dagoen prozesuak kudeatzeko soluzio baten gainean. Banakako modulu berria ez da sartuko lehendik dagoen soluzioaren zerbitzuak eta funtzionaltasunak garatu, aurreratu, handitu edo aberasteko. Era berean, hornitzaileak ezingo du software-bertsioen eguneraketa izan, hau da, hornitzaileak software-bertsio baten gainean argitaratzen dituen erreleboak, upgradeak edo dauden bertsioen hobekuntza.

  Banakako beste modulu bat ezartzen bada, bermatu beharko da azkenean ezartzen den soluzio osoak (lehendik dagoena gehi ezarritako banakako moduluak) prozesuak kudeatzeko kategoriaren baldintza guztiak, oinarrietan ezarritakoak, betetzen dituela, kontuan hartuta banakako moduluak merkatuko prezioan eskaini beharko direla.

 2. FAKTURA ELEKTRONIKOA

  Helburua:

  Enpresa onuradunen eta haien bezeroen artean fakturen jaulkipen-fluxua digitalizatzea eta hornitzaileengandik jasotako fakturak, eta, sistema elektroniko edo informatikoen bidez, ETEetako fakturazioarekin lotutako negozio-prozesuen digitalizazioa eta segurtasuna ziurtatzea.

  Funtzionaltasunak eta zerbitzuak:

  • Fakturazio-erregistro bat sortzea, faktura bakoitza egin aurretik edo aldi berean, formatu estandarizatuan, eta fakturazio-erregistro hori osatzen duten datuen osotasuna, kontserbazioa, irisgarritasuna, irakurgarritasuna, trazabilitatea eta aldaezintasuna bermatuz.

  • Faktura egiaztagarriak jaulkitzea: Konponbideak fakturak jaulki beharko ditu, paperean zein euskarri elektronikoan, erosleak Zerga Agentziaren aurka egiaztatzeko beharrezko elementuak barne.

  • Aurrez aurreko egiaztapena: Konponbideak aukera eman beharko du agintaritza eskudunek fakturazio-erregistroa aurrez aurre egiaztatzeko.

  • Erantzukizunpeko adierazpena: Konponbideak fabrikatzaileak edo garatzaileak erantzukizunpeko adierazpena egin beharko du, softwareak indarrean dagoen zerga-araudia betetzen duela egiaztatzeko.

  Betetzea:

  Faktura elektronikoa soluzioak aukera eman behar du onuradunak honako hauek betetzen dituela ziurtatzeko: 1619/2012 Errege Dekretuaren fakturazio-betebeharrak arautzen dituen erregelamendua betetzen duela ziurtatzeko, Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 29.2.j) artikuluko betekizunak eta hura garatzeko araudia, bai eta aplikatzekoa den beste edozein araudi ere.

 1. PRESENTZIA AURRERATUA INTERNETEN

  XI. digitalizazio-soluzioaren kategoria gehitu da. Interneteko presentzia aurreratua IV. eranskinean (Digitalizazio-soluzioen kategoriak), honela idatzita:

  Helburua:

  Onuradunaren Interneteko posizionamendua bermatuko duten funtzionaltasunak eta/edo zerbitzuak ematea, bezero izan daitezkeenen irismena handituz eta bere plataformako/plataformetako bisita-trafikoa areagotuz.

  Laguntzaren zenbatekoa:

  Ikusi Laguntza zenbatekoak

  Faseei lotutako gauzatze-ehunekoak:

  Lehenengoa: % 70 Bigarrena: % 30

  Gutxieneko baldintzak:

  Funtzionaltasunak eta zerbitzuak:

  • Interneteko oinarrizko posizionamendua: enpresaren negozioaren, kontaktuaren eta profilaren oinarrizko informazioa gune nagusietan, negozio-sareetan edo enpresen eta profesionalen direktorioetan kokatzea.

  • Gako-hitzen analisia: gako-hitzen kudeaketa, bilaketa eta analisia, bilatzaileek edukia sailkatzeko eta erabiltzaileei kontsultetarako emaitza garrantzitsuak aurkitzen laguntzeko estrategia erabilgarriak garatzeko.

  • Lehiaren azterketa: Hilero lehiaren azterketa bat egin beharko da, enpresa onuradunei lehiakideen aurrean duten egoeraren berri emateko.

  • SEO On-Page: Soluzioak gutxienez bi (2) orrialde edo SEO On-Page atal eskaini beharko ditu, egitura eta barne-edukia optimizatuz, ETEak bilatzaileetan duen kokapen naturala hobetzeko, bai eta edukiaren indexazioa eta hierarkizazioa ere.

  • SEO Off-Page: Soluzioak zerbitzu hori eman beharko du, eta horrek berekin ekarriko du ekintzak gauzatzea webgunearen ingurunetik kanpo, posizionamendu organikoa hobetzeko.

  • Hileroko jarraipen-txostenak: Bilakaeraren eta enpresa onuradunak Interneten duen presentzian duten eraginaren kontzientzia sortzeko gauzatutako ekintzen emaitzen berri eman beharko da.

 2. MARKETPLACE

  XII. digitalizazio-soluzioaren kategoria gehitu da. Marketplace: IV. eranskina, Digitalizazio-soluzioen kategoriak, honela idatzita:

  Helburua:

  Onuradunen erreferentziak/produktuak zuzentzea markari bere salmenta-maila handitzen laguntzeko, dauden baliabideak optimizatuz, banaketa-bide egokiak hautatuz eta erreferentziak/produktuak kanpoko beharretara egokituz.

  Laguntzaren zenbatekoa:

  Ikusi Laguntza zenbatekoak

  Faseei lotutako gauzatze-ehunekoak:

  Lehenengoa: % 70 Bigarrena: % 30

  Gutxieneko baldintzak:

  Funtzionaltasunak eta zerbitzuak:

  • Aukeren aldez aurreko azterketa eta plataforman alta ematea: kontua irekitzea eta onuradunaren profilari alta ematea, gutxienez Marketplace plataforma batean (1) eta herrialde batean (1).

  • Lehiaren analisia: Lehiakideen ezaugarrietan ardaztutako merkatu-ikerketa bat egitea, erabakiak hartzeko prozesua hobetzeko eta posizio lehiakor bat lortzeko.

  • Negozio-estrategiaren diseinua eta definizioa: negozio-estrategia sortzea lortu nahi diren helburuak lortzeko, eskura dauden baliabideak helburu horretara bideratuta.

  • Erreferentzia-katalogoaren ekoizpena: merkaturatu beharreko kategorien analisia, negozio-estrategiarekin bat datozen hamar (10) produktu hautatzeko, gutxienez, onuradunak kopuru hori ez duenean izan ezik; kasu horretan, txikiagoa izan ahalko da.

  • Listingaren edukia sortzea: erreferentzia-katalogoaren gutxienez hamar (10) deskribapenen definizioa, onuradunak kopuru hori ez duenean izan ezik, kasu horretan txikiagoa izan baitaiteke.

  • Erreferentzien alta: gutxienez hamar (10) erreferentzia eta horien deskripzio eta argazkiak kargatzea plataforman, salbu eta onuradunak kopuru hori ez badu, kasu horretan txikiagoa izan baitaiteke, produktu bakoitzaren deskribapen eta argazki indibidualarekin batera.

  Laguntzaren zenbatekoan ez dira sartuko harpidetzari edo Marketplace plataforman alta emateari lotutako kostua, ez eta plataforman alta emandako erreferentzien salmentari lotutako kostu aldakorrak ere.

Itzuli

Barra | Kit Digitala

Informazio gehiago

Gune hau reCAPTACHAk babestuta dago eta Googleko Pribatutasun Politika zein Zerbitzuaren Baldintzak aplikatzen dira.

Informazio gehihago

Webgune honetako cookieak edukia eta iragarkiak pertsonalizatzeko, sare sozialetako ezaugarriak eskaintzeko eta trafikoa aztertzeko erabiltzen dira. Informazio gehiago lor dezakezu eta zure hobespenak konfiguratu gure Cookie politikan

Cookie-ak konfiguratu Onartu cookie-ak